Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Tanulószerződés

Tanulószerződés

KIFUTÓ RENDSZER

A kifutó rendszerben (régi szakképzési rendszer) tanuló diákok, a korábbi szabályok szerint, tanulószerződéssel fejezik be tanulmányaikat, kizárólag a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén köthető tanulószerződés.

 

Mi a tanulószerződés?

A gyakorlati képzés megvalósulásának céljából, a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelezettségeket fogalmaz meg a felek számára.

Tanulószerződést köthet az a tanuló, aki:

  • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő köznevelési intézménnyel;
  • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban);
  • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma gyakorlására;
  • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait; (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
  • sikeres szintvizsgát tett, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlati képzése kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik).

 

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (területi kereskedelmi és iparkamarának).

A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

Mi vonatkozik a jelenleg hatályos tanulószerződésekre?

A 2020. május 31-e előtt létesített tanulói jogviszonyokra továbbra is a régi szakképzési törvény 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni (kifutó rendszer) az új szakképzési törvény 125. § (3) bekezdés értelmében

 a) a tanuló tanulmányai befejezésére,

b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,

c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint

 d) a tanuló juttatásaira.

 A tanulószerződéssel rendelkező tanulók kifutó rendszerben tanulnak, ami azt jelenti, hogy a korábban kötött tanulószerződések hatályosak és érvényesek.

 

A juttatás kiszámításának módja

A  573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a minimálbér összege 2023. január 1-től bruttó 232.000 Ft-ra emelkedik.

Ebből következik, hogy január 1-től emelkedik a tanulószerződéses tanulók alapjuttatása is, mely a minimálbérből számítódik ki. A juttatás mértékét a 2011. évi CLXXXVII. (régi) szakképzési törvényben meghatározottak szerint kell kiszámítani, melynek minimális összegét a mellékletben található táblázat foglalja össze.

Az adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldaláról lehet letölteni.

Figyelem!

A tanulószerződéses tanulók foglalkoztatása alapján érvényesíthető adókedvezmény számításának módját 2018. évi LII. törvény [Szocho tv. (új)] 17/A § (1) a) pontja szerint kell figyelembe venni:

Az adófizetési kötelezettség csökkenthető a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként.
Az önköltség alapja 2023. évben 1.200.000 Ft, a szakmaszorzókat pedig a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4/A melléklete tartalmazza.

 

Hogyan történik az adókedvezmény meghatározása?

A tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében

 - az Szt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve részszakképesítéshez kapcsolódóan az Szkr.-ben meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,

- az Szkt. 104-108. §-ainak alkalmazása tekintetében szakirányú oktatás alatt az Szt. szerinti gyakorlati képzést, szakma alatt az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt az Szt. szerinti tanulószerződést kell érteni. A tanulószerződés az adókedvezmény megállapításakor szakképzési munkaszerződésnek minősül!

 

Fontos változás, hogy 2021. január 1-jétől napi finanszírozással kell számolni!

2021. január 1-jétől a bruttó kötelezettség mind a hatályos és kifutó tanulószerződésekre, mind pedig az új szakképzési munkaszerződésekre vonatkozóan csökkenthető:

 - a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és– a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként számított összegével.

Az önköltség mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként alkalmazandó súlyszorzóját az Szkr. határozza meg.

 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény az adókedvezmény meghatározásához szükséges önköltség összegét – a Szakmajegyzék szerinti szakirányú oktatás tekintetében – 1.200.000 forint/fő/év összegben határozta meg.

Az Szkr. az adókedvezmény megállapításával kapcsolatban a végrehajtást segítő rendelkezésként határozza meg az önköltség számított összegére és a szakmaszorzó megállapítására vonatkozó tudnivalót.

A kedvezmény összege: az arányosított önköltség / 251 × képzési napok (a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai)

Az arányosított önköltség: önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1 200 000 Ft) × szakmai súlyszorzó

 A szakmaszorzót a végrehajtási rendelet 4/A. a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelete rögzíti. (A 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzója) melléklet rögzíti.

20%-os „sikerdíj”

 A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre és Szkt. átmeneti rendelkezései (128. § (5) bekezdés bb) alpont) alapján a tanulószerződésre is tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett.

A tanulószerződés adókedvezmény meghatározásához segédlet készült, mely a dokumentum mellékletét képezi.

Vonatkozó jogszabályok elérhetőségei:

Szakképzési törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv

Az Szkt. végrehajtási rendelete: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor