Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzési munkaszerződés

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet. A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

A szakképzési munkaszerződés megkötésére – eltérő rendelkezések hiányában – a Munka Törvénykönyvének a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amely alapján a munkáltató alatt a duális képzőhelyet, munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben résztvevő személyt kell érteni.
Duális képzőhelyen, szakirányú oktatásban, szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén – eltérő rendelkezések hiányában – a tanuló oktatására a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, kijelölt személy gyakorolja az oktatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

 

A SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN JÁRÓ MUNKABÉR ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát az Szkr. határozza meg, amely szerint a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez, annak egyhavi összege, de legfeljebb százhatvannyolc százaléka.

Ez 2023-ban a 100.000 és 168.000 forint közötti összeget jelent. A tanulói bér SZOCHO és SZJA mentes. A TB járulék mértéke 18,5%. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit. A munkabér kifizetését a duális képzőhely, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni. Az egyéb juttatások maximális összege az önköltség 168%-a, azaz 168.000 Ft lett. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

[800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §]

Eltérő munkabér alkalmazása felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező képzésben részt vevő képzésekor:

A felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők bére arányosítható:

Az arányosítás kiindulópontja: 100%=40 órás munkahét. Tehát, pl. heti 10 órát tölt a cégnél a tanuló, akkor a munkabére nem 100.000 ft, hanem csak 25.000. Az egyéb juttatások összege szintén arányosítható.

[Szkr. 253. § (4) bekezdés, 292/2023. (VII. 6.) Korm. rendelete a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet- módosításokról a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról]

 

A szakképzési hozzájárulás kivezetése

A szakképzési hozzájárulás eredetileg 2022. júliusára tervezett kivezetését előre hozták 2022. január 1-jére. A kivezetéssel kapcsolatos szociális hozzájárulási adómódosítások a következők.

a) A szocho mértéke

A szocho mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökken. Így a foglalkoztatót a 2021-ben terhelő 17%-os befizetés 13%-ra csökken.

b) A duális képzéshez kapcsolódó adócsökkentési lehetőségek

A duális képzéshez kapcsolódó korábbi szakképzésihozzájárulás-csökkentési lehetőségek megmaradnak, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból vonhatók le

BETEGSZABADSÁG, TÁPPÉNZ

A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából

 • munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül,
 • a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,
 • a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

A munkáltató a tanuló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok értelmében a munkaidő-beosztás szerinti munkanapok tekintetében naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.

A tanuló betegszabadságot meghaladó idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.

 

MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ, MENTESÜLÉS A MUNKAVÉGZÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL

 • A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja 18 év alatti tanulónál a 7 órát, 18 év feletti tanulónál a napi 8 órát.
 • Az oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni.
 • Legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani a következő napi szakirányú ill. közismereti oktatás előtt.
 • A napi szakirányú oktatási idő belül, ha az
  • a 4,5 órát meghaladja legalább 30 perc,
  • a 6 órát meghaladja 45 perc megszakítás nélküli munkaközi szünetet kell biztosítani.
 • A tanuló számára legfeljebb négyhetes munkaidőkeretet lehet elrendelni, azonban rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.
 • A napi munkaidőbe a munkaközi szünet időtartama is beszámítandó
 • Naptári évenként a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulót 45 nap, a felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezőt 30 nap szabadság illeti meg (Már nem életkorhoz kötött.)
 • A szabadság kiadásánál tekintettel kell lenni az őszi, tavaszi és téli szünetre, valamint nyáron összefüggően, a tanuló kérésének megfelelő időpontban 20 nap szabadságot kell biztosítani, ezen felül a cég dönti el, mikor szeretné kiadni a tanuló szabadságát
 • A tanulót távolléti díj meg, a szakképzési törvény végrehajtási rendeletében meghatározott esetben mentesült a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.

 

A DUÁLIS KÉPZŐHELY KÖTELES A TANULÓT MENTESÍTENI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ÉS MUNKAVÉGZÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE ALÓL:

 • Az iskolai (közismereti és szakmai) oktatás időtartamára.
 • A tanuló/ képzésben részt vevő személy tanulmányi versenyre a szakképző intézmény által szervezett felkészítésben, illetve versenyen vesz részt.
 • Érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra (az érettségi napját is beleszámítva)
 • A szabadság kiadásánál tekintettel kell lenni az őszi, tavaszi és téli szünetre, valamint nyáron összefüggően, a tanuló kérésének megfelelő időpontban 20 nap szabadságot kell biztosítani, ezen felül a cég dönti el, mikor szeretné kiadni a tanuló szabadságát
 • Szakmai vizsgára felkészülési időként a szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kérésére, a szakmai vizsga előtt egy alkalommal 5 munkanap egybefüggő felkészítést szervez.

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS NEM SZERVEZHETŐ:

 • Az iskolai képzési napokon
 • Iskolai rendezvények napján, ha azon a tanuló részt vétele kötelező.
 • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól ( pl. keresőképtelenség, kötelező orvosi vizsgálat stb.).

 

A SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

A szakképzési munkaszerződés megszűnik

 • végzős tanulónál a tanév rendje szerint a végzős évfolyam utolsó tanítási napján (kivétel ez alól a rövid távra kötött munkaszerződés, illetve a nem a tanév rendje szerint megszervezésre kerülő képzések)
 • a tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.

LÉTSZÁMKORLÁT

 • Fontos szem előtt tartani, hogy továbbra is van mennyiségi korlátozás a képzőkre vonatkozóan. A duális képzőhely 12-nél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30%-áig köthet szakképzési munkaszerződést. A szabály nem vonatkozik a Kkv-nak nem minősülő vállalkozásokra és nem kell beleszámítani a rövidített szakképzési munkaszerződést, vagy a saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződést, valamint a régi OKJ szerinti képzésekre megkötött/megköthető tanulószerződéseket.

Az ÁKK és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpontban és a tudásközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.

 

Bővebb információt talál:

 • a letölthető dokumentumaink között
 • illetve, az alábbi linken dualis.mkik.hu

 

Letölthető dokumentumok: