Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzési munkaszerződés

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet. A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

A szakképzési munkaszerződés megkötésére – eltérő rendelkezések hiányában – a Munka Törvénykönyvének a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amely alapján a munkáltató alatt a duális képzőhelyet, munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben résztvevő személyt kell érteni.
Duális képzőhelyen, szakirányú oktatásban, szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén – eltérő rendelkezések hiányában – a tanuló oktatására a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, kijelölt személy gyakorolja az oktatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

 

A szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér és egyéb juttatások

A tanuló a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta a mindenkori minimálbér legalább 60%-a, de legfeljebb 100%-áig munkabérre jogosult. (Ez 2021-ban a 100.440 – 167.400 Ft összeget jelent.), melyet a duális képzőhely, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni. Az így megállapított tanulói munkabér személyi jövedelemadó mentes, de 18,5% TB járulék köteles. A munkáltatónak azonban nem keletkezik szociális hozzájárulási kötelezettsége.

A tanulót egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen az adott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés. útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria) a foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér mértékéig adómentesen.

Felnőttképzési jogviszonyban részt vevő személy, ha nem az eredeti munkáltatójával létesít jogviszonyt, azaz a foglalkoztatója a duális képzőhelyétől eltérő személy, az adócsökkentő tételt a duális képzőhely 50%-ban érvényesítheti. Az 50%-os szabály a kifizetett munkabérre és egyéb juttatásaira is igaz, az ő esetükben. Az 50%- os mértéket a 2021. július 1-je után megkötött szakképzési munkaszerződések esetén kell alkalmazni. Tehát náluk a minimális munkabér a minimálbér 30%-a, a maximuma a minimálbér 50%-a.

Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.

A juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

Betegszabadság, táppénz

A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából

 • munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül,
 • a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,
 • a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

A munkáltató a tanuló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok értelmében a munkaidő-beosztás szerinti munkanapok tekintetében naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.

A tanuló betegszabadságot meghaladó idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.

 

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 • A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát, fiatal munkavállaló esetében a napi 7 órát.
 • Az oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni.
 • Legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani a következő napi szakirányú ill. közismereti oktatás előtt.
 • A napi szakirányú oktatási idő belül, ha az
  • a 4,5 órát meghaladja legalább 30 perc,
  • a 6 órát meghaladja 45 perc megszakítás nélküli munkaközi szünetet kell biztosítani.
 • A tanuló számára legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni, azonban rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.

A tanulót a 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg.

 • A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.
 • A tanulót a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg.

 

A duális képzőhely köteles a tanulót mentesíteni rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:

 • Az iskolai (közismereti és szakmai) oktatás időtartamára.
 • Érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra.
 • A tanulót a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben kell eltölteni.

Szakirányú oktatás nem szervezhető:

 • Az elméleti képzési napokon, amikor annak óraszáma a 4 tanórát meghaladja.
 • Iskolai rendezvények napján, ha azon a tanuló részt vétele kötelező.
 • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól ( pl. keresőképtelenség, kötelező orvosi vizsgálat stb.).

 

A szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszüntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik

 • a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 30. napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.

Létszámkorlát

 • Fontos szem előtt tartani, hogy továbbra is van mennyiségi korlátozás a képzőkre vonatkozóan. A duális képzőhely 12-nél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30%-áig köthet szakképzési munkaszerződést. A szabály nem vonatkozik a Kkv-nak nem minősülő vállalkozásokra és nem kell beleszámítani a rövidített szakképzési munkaszerződést, vagy a saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződést, valamint a régi OKJ szerinti képzésekre megkötött/megköthető tanulószerződéseket.

Az ÁKK és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpontban és a tudásközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.


 

Letölthető dokumentumok: