Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a kemkik.hu honlap cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzési munkaszerződés

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet. A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

A szakképzési munkaszerződés megkötésére – eltérő rendelkezések hiányában – a Munka Törvénykönyvének a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amely alapján a munkáltató alatt a duális képzőhelyet, munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben résztvevő személyt kell érteni.
Duális képzőhelyen, szakirányú oktatásban, szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén – eltérő rendelkezések hiányában – a tanuló oktatására a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, kijelölt személy gyakorolja az oktatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

 

A SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN JÁRÓ MUNKABÉR ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát az Szkr. határozza meg, amely szerint a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez, annak egyhavi összege, de legfeljebb százhatvannyolc százaléka. 

Ez 2022-ben a 100.000 és 168.000 forint közötti összeget jelent. A tanulói bér SZOCHO és SZJA mentes. A TB járulék mértéke 18,5%. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit. A munkabér kifizetését a duális képzőhely, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni.Az egyéb juttatások maximális összege az önköltség 168%-a, azaz 168.000 Ft lett. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

[800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §]

Eltérő munkabér alkalmazása, nem saját munkavállaló képzésekor:

Azon tanulók esetében, akik eltérő munkahelyen dolgoznak, mint ahol a szakképzési munkaszerződést kötötték, bérük arányosítható.

Az arányosítás kiindulópontja: 100%=40 órás munkahét. Tehát, pl. heti 10 órát tölt a cégnél a tanuló, akkor a munkabére nem 100.000 ft, hanem csak 25.000. Az egyéb juttatások összege szintén arányosítható. A felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők esetében a lehívható normatívának, csak az 50%-át tudja érvényesíteni a képzőhely  2022.01.01.-től.

[Szkt. 83. § (7) bekezdés, 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § d) pont]

A szakképzési hozzájárulás kivezetése

A szakképzési hozzájárulás eredetileg 2022. júliusára tervezett kivezetését előre hozták 2022. január 1-jére. A kivezetéssel kapcsolatos szociális hozzájárulási adómódosítások a következők.

a) A szocho mértéke

A szocho mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökken. Így a foglalkoztatót a 2021-ben terhelő 17%-os befizetés 13%-ra csökken.

b) A duális képzéshez kapcsolódó adócsökkentési lehetőségek

A duális képzéshez kapcsolódó korábbi szakképzésihozzájárulás-csökkentési lehetőségek megmaradnak, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból vonhatók le

Betegszabadság, táppénz

A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából

 • munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül,
 • a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,
 • a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

A munkáltató a tanuló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok értelmében a munkaidő-beosztás szerinti munkanapok tekintetében naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.

A tanuló betegszabadságot meghaladó idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.

 

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 • A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg 16 év alatti tanulónál a 6 órát, 16-18 év közötti tanulónál a napi 7 órát, 18 év feletti tanulónál a napi 8 órát.
 • Az oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni.
 • Legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani a következő napi szakirányú ill. közismereti oktatás előtt.
 • A napi szakirányú oktatási idő belül, ha az
  • a 4,5 órát meghaladja legalább 30 perc,
  • a 6 órát meghaladja 45 perc megszakítás nélküli munkaközi szünetet kell biztosítani.
 • A tanuló számára legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni, azonban rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.

A tanulót a 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg.

 • A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.
 • A tanulót a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg.

 

A duális képzőhely köteles a tanulót mentesíteni rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:

 • Az iskolai (közismereti és szakmai) oktatás időtartamára.
 • Érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra.
 • A tanulót a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben kell eltölteni.

Szakirányú oktatás nem szervezhető:

 • Az elméleti képzési napokon, amikor annak óraszáma a 4 tanórát meghaladja.
 • Iskolai rendezvények napján, ha azon a tanuló részt vétele kötelező.
 • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól ( pl. keresőképtelenség, kötelező orvosi vizsgálat stb.).

 

A szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszüntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik

 • a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 30. napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján.

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.

Létszámkorlát

 • Fontos szem előtt tartani, hogy továbbra is van mennyiségi korlátozás a képzőkre vonatkozóan. A duális képzőhely 12-nél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30%-áig köthet szakképzési munkaszerződést. A szabály nem vonatkozik a Kkv-nak nem minősülő vállalkozásokra és nem kell beleszámítani a rövidített szakképzési munkaszerződést, vagy a saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerződést, valamint a régi OKJ szerinti képzésekre megkötött/megköthető tanulószerződéseket.

Az ÁKK és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpontban és a tudásközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.


 

Letölthető dokumentumok: